Registrace droncentrum.cz


Slouží jako jméno, které se bude zobrazovat u vašich příspěvků.
Slouží pro přihlášení k účtu.
Nebude zveřejněn.
Minimálně 4 znaky.
Pro ověření.Pravidla pro diskutující portálu droncentrum.cz

Přidáním čtenářského příspěvku do diskusí souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující pravidla. Při porušení těchto pravidel se vystavujete riziku smazání příspěvku, jeho modifikaci, v krajním případě i zrušení vaší registrace na portálu droncentrum.cz

Do čtenářských diskusí zásadně nezasahujeme a zavazuje se, že nebude mazat ani modifikovat příspěvky, kromě případů, kdy tyto porušují některé z následujících pravidel. V takové situaci je na zvážení redakce, zda příspěvek modifikuje s viditelným upozorněním, či přímo smaže. Redakce nikdy nemaže „nesouhlasné komentáře“ jen proto, že jsou nesouhlasné. Vítáme střet názorů, ale vždy v rámci slušné a kultivované diskuse.

Příspěvky nesmí obsahovat:
  1. Vulgární či hrubé výrazy.
  2. Urážlivé výroky na adresu druhé osoby či skupiny osob.
  3. Texty, které mají za cíl jen vyprovokovat emotivní reakci čtenářů (trolling).
  4. Rasové útoky či útoky na jakoukoliv jinou menšinu či skupinu obyvatel.
  5. Jakékoliv komerční nabídky, nebo odkazy na jiné stránky.
  6. Text obsahující odkazy na weby s nelegálním obsahem, sériová čísla produktů, nebo licenční čísla software, licenční kódy, pornografii a další nevhodný materiál stejně jako žádosti o poskytnutí tohoto obsahu.
  7. Prokazatelně protiprávní obsah.

Pokud bude váš příspěvek obsahovat neslušné výrazy, nebo jako celek bude v rozporu s dobrými mravy, tak bude bez úpravy smazán a váš učet bude zablokován bez náhrady.

Informace o soukromí: U všech přidaných komentářů provozovatel ukládá IP adresu a uživatelské jméno přispěvatele.

Pravidla užívání Droncentrum.cz

Autorská práva k portálu www.droncentrum.cz

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.droncentrum.cz je společnost Eseos s.r.o., se sídlem Purkyňova 74, Brno 614 00, IČ: 29289564 Firma je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C71385. Firma je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00041196. Firma Eseos s.r.o. je v souladu se zákonem. č.121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Všechna práva vyhrazena.

Autorským právem je chráněn jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Provozovatel je v nejvyšším možném rozsahu nositelem autorských práv k obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.droncentrum.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly (dále jen „Pravidla“). Přístupem ke stránce, jejím prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Pravidly.

Materiály umístěné na této webové stránce lze užít pouze pro nekomerční, osobní účely, a pokud Uživatel zachová všechna autorská práva. Provozovatel nezaručuje, že Uživatel užíváním materiálů uvedených na této webové stránce neporuší práva třetích osob.

S jakýmkoli sdělením nebo dokumentem, který na tuto webovou stránku přenesete emailem nebo jinak, bude Provozovatel nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným.

Na těchto webových stránkách se mohou nacházet ochranné známky Provozovatele nebo jiných osob. Nic na této webové stránce by nemělo být vykládáno jako udělení práva na užívání takových ochranných známek. Jakékoli neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.droncentrum.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či neaktuálnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Provozovatel může kdykoli upravit Pravidla aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.

Shromažďování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.droncentrum.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.droncentrum.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a obchodní politiku jiných společností. Provozovatel neodpovídá za obsah žádných jiných webových stránek spojených odkazem s touto stránkou.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Změny strategie související s ochranou osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit způsob činnosti související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Právní příslušnost

Tato Pravidla se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou řešeny u věcně příslušného soudu v České republice. Pokud se některé Ustanovení těchto Pravidel stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel stránek www.droncentrum.cz prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou určené k užití na území České republiky a pro občany nebo rezidenty České republiky. Zároveň tyto webové stránky a jejich obsah není určen k užití v USA nebo občany či rezidenty USA.